วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ภาพหลวงพ่อตัด วันรับมอบพัดยศและตราตั้ง ในงานมุทิตาสักการะ ที่วัดเทพศิรินทร์


ภาพหลวงพ่อตัด วันรับมอบพัดยศและตราตั้ง ในงานมุทิตาสักการะ ที่วัดเทพศิรินทร์
ภาพถ่ายหลวงพ่อตัด ณ. กุฎิพระพรหมเมธี (ท่านเจ้าคุณสมชาย วรชาโย)
 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี มหาเถรสมาคมจะมีการประกาศรายนามพระเถรานุเถระที่ทำคุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองและพระพุทธศาสนาให้ได้รับการเสนอชื่อเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ โดยการเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ประจำปี 2551 มีจำนวนทั้งสิ้น 75 รูป แบ่งเป็นฝ่ายมหานิกาย จำนวน 56 รูป ฝ่ายธรรมยุต จำนวน 19 รูป
ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 2 พ.ย. ว่า สำหรับโควตาสมณศักดิ์ในปีนี้ ประกอบด้วยสมเด็จพระราชาคณะ จำนวน 2 รูป รองสมเด็จพระราชาคณะจำนวน 3 รูป พระราชาคณะชั้นธรรมจำนวน 3 รูป พระราชาคณะชั้นเทพ จำนวน 6 รูป พระราชาคณะชั้นราชจำนวน 15 รูป และพระราชาคณะหรือเจ้าคุณใหม่จำนวน 48 รูป
คณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย จำนวน 56 รูป ที่ได้เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ได้แก่
พระราชาคณะชั้นหิรัญบัฏ หรือรองสมเด็จพระราชาคณะ มี 2 รูป คือ
 1. พระธรรมวิมลโมลี วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา เป็น พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
 2. พระธรรมปริยัติโมลี วัดทินกรนิมิต จ.นนทบุรี เป็น พระธรรมวโรดม
พระราชาคณะชั้นธรรม 2 รูป คือ
 1. พระเทพวิสุทธิเมธี วัดระฆังโฆสิตาราม กทม. เป็น พระธรรมธีรราชมหามุนี
 2. พระเทพคุณาภรณ์ วัดสังเวชวิศยาราม กทม. เป็น พระธรรมสิทธิเวที
พระราชาคณะชั้นเทพ 4 รูป คือ
 1. พระราชปริยัติสุธี วัดป่าเลไลยก์ จ.สุพรรณบุรี เป็น พระเทพสุวรรณโมลี
 2. พระราชพัชราภรณ์ วัดมหาธาตุ จ.เพชรบูรณ์ เป็น พระเทพรัตนกวี
 3. พระราชวรเมธี วัด เทพธิดาราม กทม. เป็น พระเทพวิสุทธิเมธี
 4. พระราชสุธี วัดเทวราชกุญชร กทม. เป็น พระเทพคุณาภรณ์
พระราชาคณะชั้นราช 12 รูป คือ
 1. พระเมธีรัตโนดม วัดคลองเกตุ จ.ลพบุรี เป็น พระราชปริยัติสุธี
 2. พระสรภาณโกศล วัดกาญจนสิงหาสน์ กทม.เป็น พระราชสุทธิญาณ
 3. พระปิฎกคุณาภรณ์ วัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน เป็น พระราชปัญญาโมลี
 4. พระโสภณพุทธิธาดา วัดหลวงอรัญญ์ จ.สระแก้ว เป็น พระราชธรรมภาณี
 5. พระวิกรมมุนี วัดคีรีวงศ์ จ.นครสวรรค์ เป็น พระราชพรหมาจารย์
 6. พระศรีรัตนมุนี วัดโพธินิมิตสถิตมหาสีมาราม กทม. เป็น พระราชสุธี
 7. พระเมธีกิตยาภรณ์ วัดคูหาสวรรค์ จ.พัทลุง เป็น พระราชปริยัติมุนี
 8. พระเมธีวราภรณ์ วัดเขาวัง จ.ราชบุรี เป็น พระราชวรเมธี
 9. พระสุนทรปริยัติเมธี วัดศรีสระแก้ว จ.หนองบัวลำภู เป็น พระราชรัตโนบล
 10. พระสุขุมวาทวาที วัดป่าพุทธมงคล จ.กาฬสินธุ์ เป็น พระราชศีลโสภิต
 11. พระพิศาลพัฒโนดม วัดยาง กทม.เป็น พระราชพัฒโนดม
 12. พระสุนทรธรรมสมาจาร วัดไพชยนต์พลเสพย์ จ.สมุทรปราการ เป็น พระราชมงคลมุนี
สำหรับพระราชาคณะชั้นสามัญ 36 รูป ประกอบด้วย
 1. พระมหาขวัญรัก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก เป็น พระศรีรัตนมุนี
 2. พระมหาชำนาญ วัดกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น พระรัตนเวที
 3. พระครูมงคลเขมคุณ วัดศรีสุมังคล์ จ.หนองคาย เป็น พระสุนทรธรรมธาดา
 4. พระครูสุมนวุฒิธรรม จ.เลย เป็น พระไพโรจน์ธรรมาภรณ์
 5. พระครูวิชานวรวุฒิ วัดสังฆาราม จ.สุโขทัย เป็น พระสุขวโรทัย
 6. พระครูอนุศาสน์ธรรมกิจ จ.แม่ฮ่องสอน เป็น พระญาณวีรากร
 7. พระครูกุมภวาปีคณารักษ์ วัดศรีนคราราม จ.อุดรธานี เป็น พระโสภณพุทธิธาดา
 8. พระครูอุดมธรรมโชติ วัดทองดีประชาราม จ.นราธิวาส เป็น พระโสภณคุณาธาร
 9. พระครูวิจารณ์ธรรมคุณ วัดบางบ่อ จ.สมุทรปราการ เป็น พระมงคลวรากร
 10. พระมหาบุญทัน วัดทุ่งสว่าง จ.ศรีสะเกษ เป็น พระศรีธรรมาภรณ์
 11. พระมหาวิสูติ วัดโค้งสนามเป้า จ.จันทบุรี เป็น พระศรีศาสนโมลี
 12. พระมหาสวี วัดมงคลทับคล้อ จ.พิจิตร เป็น พระปิฎกคุณาภรณ์
 13. พระครูศรีปริยัติธำรง วัดหนองเป็ด จ.อุบลราชธานี เป็น พระสุนทรปริยัติเมธี
 14. พระครูศรีปริยัติสาทร วัดโพธิ์ชัยศรี จ.อุดรธานี เป็น พระภาวนาวิมล
 15. พระครูสุธีปริยัตโยดม วัดชัยศรี จ.ขอนแก่น เป็น พระอุดมปัญญาภรณ์
 16. พระครูประสิทธิ์รัตนคุณ วัดชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น พระญาณรังสี
 17. พระครูไพศาลคณารักษ์ วัดไร่ขิง จ.นครปฐม เป็น พระพิมลสมณคุณ
 18. พระครูสิริชัยคุณ วัดสะเมิง จ.เชียงใหม่ เป็น พระศีลวัตรวิมล
 19. พระครูสุนันท์คุณาภรณ์ วัดหนองโว้ง จ.สุโขทัย เป็น พระพิศาลพัฒโนดม
 20. พระครูไพศาลพัฒนายุต วัดมหาธาตุวชิรมงคล จ.กระบี่ เป็น พระวิสิฐพัฒนวิธาน
 21. พระครูนนทสารวิสิทธิ์ วัดภคินีนาถ กทม. เป็น พระมงคลสิทธิญาณ
 22. พระครูภัทรกิจโสภณ วัดพุทไธศวรรย์ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น พระพุทไธศวรรย์วรคุณ
 23. พระครูปริยัติกิตติคุณ วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา เป็น พระสุนทรกิตตคุณ
 24. พระมหาสมจินต์ วัดปากน้ำ กทม. เป็น พระศรีคัมภีรญาณ
 25. พระมหาชลอ วัดชนะสงคราม กทม. เป็น พระสุธีปริยัติธาดา
 26. พระมหาสุทัศน์ วัดโมลีโลกยาราม กทม. เป็น พระเมธีวราภรณ์
 27. พระมหาขวัญชัย วัดหนัง กทม. เป็น พระวิเชียรโมลี
 28. พระมหาบุญเทียม วัดพิชยญาติการาม กทม. เป็น พระศรีสุธรรมมุนี
 29. พระมหาวันชัย วัดบึง จ.นครราชสีมา เป็น พระเมธีรัตโนดม
 30. พระมหาทองคำ วัดเบญจมบพิตรฯ กทม. เป็น พระปริยัติธรรมธาดา
 31. พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวุฒิคุณ วัดไตรมิตรวิทยาราม กทม. เป็น พระสรภาณโกศล
 32. พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ วัดมหาธาตุ กทม. เป็น พระสิทธินิติธาดา
 33. พระมหาชวลิต วัดราชสิงขร กทม. เป็น พระปริยัติธรรมสุนทร
 34. พระครูสีลวัฒนาภิรม วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี เป็น พระปัญญานันทมุนี
 35. พระครูอดุลพิทยาภรณ์ วัดบางประทุนนอก กทม. เป็น พระมงคลวราภรณ์
 36. พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ วัดพิพิธประสาทสุนทร จ.ฉะเชิงเทรา เป็น พระพุทธรังษี
ส่วนการสถาปนาสมเด็จพระราชาคณะซึ่งสังกัด คณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต ที่ว่างลง 2 ตำแหน่ง เนื่องจากการมรณภาพของสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดมกุฏกษัตริยาราม และสมเด็จพระพุทธปาพจนบดี วัดราชบพิธฯนั้น ปรากฏว่าคณะกรรมการฝ่ายบริหารฝ่ายธรรมยุต ที่มีพระพรหมมุนี ผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต วัดบวรนิเวศวิหารเป็นประธาน ไม่ได้มีการเสนอรายนามรองสมเด็จพระราชาคณะรูปใดรูปหนึ่ง เลื่อนขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะแทนโควตาที่ว่าง ทั้งนี้เนื่องจากยังไม่ได้มีการกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระราชาคณะ 2 รูป ที่ได้มรณภาพลง ดังนั้นจึงไม่มีการนำเสนอรายชื่อรองสมเด็จพระราชาคณะขึ้นเป็นสมเด็จพระราชา คณะให้กับคณะกรรมการมหาเถรสมาคมพิจารณา จึงมีเพียงการเลื่อนและตั้งรองสมเด็จพระราชาคณะลงไปจนถึงพระราชาคณะ จำนวน 19 รูปเท่านั้น ดังนี้
คณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต จำนวน 19 รูป ที่ได้เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ มีพระราชาคณะชั้นหิรัญบัฏ หรือรอง

สมเด็จพระราชาคณะ 1 รูป คือ
1. พระธรรมธัชมุนี วัดธรรมบูชา จ.สุราษฎร์ธานี เป็น พระสุธรรมาธิบดี

พระราชาคณะชั้นธรรม 1 รูป คือ
1. พระเทพปัญญามุนี วัดปทุมวนาราม กทม. เป็นพระธรรมธัชมุนี
  พระราชาคณะชั้นเทพ 2 รูป คือ
  1. พระราชสารเวที วัดพระศรีมหาธาตุ กทม. เป็นพระเทพวราลังการ
  2. พระราชสังวรญาณ วัดอนาลโยทิพยาราม จ.พะเยา เป็นพระเทพวิสุทธิญาณ (วิ.)
   พระราชาคณะชั้นราช 3 รูป คือ
   1. พระปัญญาวิสุทธิโมลี วัดโสมนัส ราชวรวิหาร กทม. เป็นพระราชศีลโสภณ
   2. พระอุดมศีลคุณ วัดบุปผาราม กทม. เป็นพระราชวรญาณ
   3. พระสุทธิสารเมธี วัดสัมพันธวงศ์ เป็นพระราชสารเวที
    พระราชาคณะชั้นสามัญ 12 รูป ประกอบด้วย
    1. พระครูอดุลธรรมาภิวัฒน์ วัดราษฎร์โยธี จ.พังงา เป็น พระปัญญาวิสุทธิคุณ
    2. พระครูจิตรการโกวิท วัดสุวรรณจินดา จ.ปทุมธานี เป็น พระวิมลญาณเถร
    3. พระมหาสมเกียรติ วัดกลาง จ.ลพบุรี เป็น พระกิตติญาณเมธี
    4. พระครูวินิวรกิจพิมล วัดสุปัฏนาราม จ.อุบลราชธานี เป็น พระวิบูลธรรมาภรณ์
    5. พระมหาอาชว์ วัดตรีทศเทพ กทม.เป็น พระชินวงศเวที
    6. พระครูปลัดสุวัฒนปัญญาคุณ วัดราชผาติการาม กทม.เป็น พระปริยัติสารเมธี
    7. พระครูโสภณศาสนกิจ วัดบวรนิเวศวิหาร กทม. เป็น พระสุทธิสารเมธี
    8. พระครูสุภัทรวิหารกิจ วัดบรมนิวาส กทม.เป็น พระปริยัติสารคุณ
    9. พระครูปลัดสุวัฒนเมธาคุณ วัดบุรณศิริมาตยาราม กทม.เป็น พระพิศิษฏ์ธรรมภาณ
    10. พระครูปลัดวราวุฒิ วัดสัมมาชัญญาวาส กทม. เป็น พระวิบูลธรรมาภาณ
    11. พระครูบวรกิจโกศล  วัดชายนา จ.เพชรบุรี เป็น พระพุทธวิริยากร

    12. พระครูปลัดสุวัฒนเมตตาคุณ วัดป่ามัชฌิมาวาส จ.กาฬสินธุ์ เป็น พระโพธิญาณมุนี


    
    ภาพหลวงพ่อตัด วันรับมอบพัดยศและตราตั้ง ในงานมุทิตาสักการะ ที่วัดเทพศิรินทร์
    ก่อนที่จะตั้งขบวนเข้าไปในพระอุโบสถ ทางซุ้มประตู(ซุ้มแห่งตำนานของเด็กเทพฯ) พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระพุทธวิริยากร(ตัด ปวโร)นั่งรอพิธี บริเวณชั้นล่างของตึกแม้นศึกษาสถาน ของโรงเรียนเทพศิิรินทร์ ตึกที่มีศิลปะแบบตะัวันตกที่สวยงามมาก
    

    
    ภาพหลวงพ่อตัด วันรับมอบพัดยศและตราตั้ง ในงานมุทิตาสักการะ ที่วัดเทพศิรินทร์
    พระพรหมเมธี (สมชาย วรชาโย)กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส เป็นองค์ควบคุมงานในครั้งนี้
    ปฏิสันฐานกับหลวงพ่อตัด  "มีอะไรมาแจกญาติโยมหรือเปล่าหลวงพ่อ"
    

      
    
    ภาพหลวงพ่อตัด วันรับมอบพัดยศและตราตั้ง ในงานมุทิตาสักการะ ที่วัดเทพศิรินทร์
    ขณะที่หลวงพ่อเดินจากตึกแม้นศึกษาสถานในโรงเรียนเทพศิรินทร์ ผ่านทางซุ้มประตูแห่งตำนานของเด็กเทพฯ เพื่อไปยังพระอุโบสถวัดเทพศิิรินทร์ นำหน้าด้วยพัดยศ พระพุทธวิริยากร เป็นประเพณีปฎิบัติที่ พัดยศจะนำหน้าพระสงฆ์
    


    
    ภาพหลวงพ่อตัด วันรับมอบพัดยศและตราตั้ง ในงานมุทิตาสักการะ ที่วัดเทพศิรินทร์
    ภาพบริเวณทางเดินด้านหน้า เมื่อเข้ามาสู่เขตวัดเทพศิรินทร์ ทางเดินหน้าพระอุโบสถ มีประชาชนมาร่วมงานแสดงมุทิตาสักการะ 
    
     
     ภาพหลวงพ่อตัด วันรับมอบพัดยศและตราตั้ง ในงานมุทิตาสักการะ ที่วัดเทพศิรินทร์    
    ภาพหลวงพ่อตัด วันรับมอบพัดยศและตราตั้ง ในงานมุทิตาสักการะ ที่วัดเทพศิรินทร์
    พระพุทธวิริยากร จุดธูปเทียนสักการะพระประธานในพระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร พระอารามหลวงที่ รัชกาลที่ ๕
    
    
    ภาพหลวงพ่อตัด วันรับมอบพัดยศและตราตั้ง ในงานมุทิตาสักการะ ที่วัดเทพศิรินทร์
    พระพุทธวิริยากร จุดธูปเทียนสักการะพระประธานในพระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร พระอารามหลวงที่ รัชกาลที่ ๕
    


    
    ภาพหลวงพ่อตัด วันรับมอบพัดยศและตราตั้ง ในงานมุทิตาสักการะ ที่วัดเทพศิรินทร์
    ภายในพระอุโบสถวัดเทพศิรินทร์ ซึ่งเป็นพระอุโบสถที่มีเสาเรียงรอบพระอุโบสถมากที่สุดในประเทศไทย ตอนเป็นเณรเคยเดินนับกับเพื่อนเณรด้วยกัน บนเพดานพระอุโบสถมีความพิเศษคือเป็น งานปูนปั็นเป็นรูปเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงครับ มองเห็นชัดเจน พระอุโบสถใหญ่มาก องค์หลวงพ่อพระประธานเคยแสดงปาฎิหาริย์สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดที่สถานรถไฟหัวลำโพงแต่พลาดเป้ามาตกที่หน้าพระอุโบสถ และตึกแ้ม้น ในส่วนที่ตกที่วัดไม่ระเบิด แต่ที่โรงเรียนราบไปหมด ปัจจุบันลูกระเบิดดังกล่าวยังจัดแสดงไว้ที่ตึกพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ครับ
    ในภาพเป็นประชาชนที่เข้ามาร่วมงานและพัดยศที่มองเห็นไกลๆ
    
    
    ภาพหลวงพ่อตัด วันรับมอบพัดยศและตราตั้ง ในงานมุทิตาสักการะ ที่วัดเทพศิรินทร์
    ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพศิรินทร์ อ่านสัญญาบัตรตราตั้งพระราชาคณะ
    
    ภาพหลวงพ่อตัด วันรับมอบพัดยศและตราตั้ง ในงานมุทิตาสักการะ ที่วัดเทพศิรินทร์

    
    ภาพหลวงพ่อตัด วันรับมอบพัดยศและตราตั้ง ในงานมุทิตาสักการะ ที่วัดเทพศิรินทร์
    เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทร์ และหลวงพ่อตัด
    
    
    ภาพหลวงพ่อตัด วันรับมอบพัดยศและตราตั้ง ในงานมุทิตาสักการะ ที่วัดเทพศิรินทร์
    พระธรรมวรเมธี วัดราชบพิธ กับหลวงพ่อตัด
    
    พระศาสนโสภณ กับ หลวงพ่อตัด    
    ภาพหลวงพ่อตัด วันรับมอบพัดยศและตราตั้ง ในงานมุทิตาสักการะ ที่วัดเทพศิรินทร์
    ภาพพระพุทธวิริยากร(หลวงพ่อตัด ปวโร) ภายในพระอุโบสถ เบื้องหลังคือพระประธานที่ศักดิ์สิทธิ์และสวยงาม ความพิเศษของพระพุทธประธานของที่นี่คือ ประดิษฐานในซุ้มเรือนแก้ว สูงกว่าพระประธานโดยทั่วไป เป็นลักษณะเฉพาะที่จะเห็นในงานสร้างต่างๆ ในสมัย รัชกาลที่ ๕ ซึ่งจะมีแนวความคิดที่แปลกจากเดิมไป ถือเป็นมุมมองใหม่ๆ หลายๆอย่างในประเทศแม้กระทั้งในพระพุทธศาสนาเอง
    
    ภาพหลวงพ่อตัด วันรับมอบพัดยศและตราตั้ง ในงานมุทิตาสักการะ ที่วัดเทพศิรินทร์
    พระธรรมวิสุทธิกวี วัดโสมนัสวิหาร  กับหลวงพ่อตัด
    

    ขอบคุณข้อมูลจาก พี่อชิตะ , พี่เก๋ ลลย และ คุณวีระวงศ์ (ภาพถ่าย)จากเวปลานธรรม 

    ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น